תקנון האתר

תקנון אתר “אלמה אולה”

 

ברוכים הבאים לאתר הבית של אלמה אולה בע”מ ח.פ 51-552932-9 בכתובת: https://almaola.com/ (“האתר” ו-“החברה” או “אלמה אולה” בהתאמה), המשמש כחנות אינטרנטית למכירת בגדי הים של אלמה אולה ומוצרים נוספים (ביחד יקראו להלן “המוצרים“).

 

תקנון זה, יחד עם מסמך “מדיניות הפרטיות” באתר בכתובת https://almaola.com/privacypolicy/ (יקראו ביחד ולחוד: “התקנון” או “תנאי השימוש“) הוא חוזה מחייב בינך (“המשתמש” או “הלקוח“), לביננו, אלמה אולה, וקובע, באופן בלעדי, את התנאים המשפטיים בקשר עם צפייה, גלישה, רכישה ו/או כל שימוש שהוא באתר בכל קונפיגורציה שלו, לרבות באמצעות כל מחשב או מכשיר אחר.

 

כל שימוש באתר, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו לרבות רכישה באמצעותו, מהווה אישור והסכמה מצידך לתקנון. בעצם השימוש באתר כל משתמש מצהיר ומאשר כי קרא את כל הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בהן וכי הינו רשאי, בין אם על פי חוק ובין אם מכוח הרשאה או אישור הנדרשים על פי כל דין, להשתמש באתר. בכל מקרה אחר, עליך להימנע מהשימוש באתר.

 

האמור בתקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.

 

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לשנות את התקנון, ללא מתן התראה ו/או הודעה קודמת. אנו ממליצים לך, המשתמש, לפנות לעמוד זה מעת לעת ולהתעדכן בתנאי השימוש. מובהר כי לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

 

שימוש ומגבלות

 

השימוש באתר נועד אך ורק לשם ביצוע פעולות בקשר עם המוצרים, קבלת מידע בנושא או יצירת קשר עם החברה.

 

מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם, אסור או בניגוד לתקנון בקשר עם האתר ו/או המוצרים.

 

החברה זכאית להפסיק את שימושו של כל משתמש שהוא באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא, וללא כל התראה או הודעה, לרבות בשל חשש לפעילות פסולה של המשתמש באתר ו/או הפרה של כל אחת או יותר מהמגבלות ומהוראות התקנון ו/או באופן שיש בו או שעלול לפגוע בחברה באופן כלשהו ו/או במותג ו/או באתר.

 

רישומי החברה, לרבות רישומים אלקטרוניים, בדבר הפעולות המתבצעות באתר ולרבות פרטים שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

 

אין להשתמש באתר לכל מטרה אחרת ללא קבלת הסכמת החברה בכתב, במפורש ומראש וכן:

 

 • אין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה, מכל סוג שהוא.
 • אין להעתיק את המידע הכלול באתר ואת תכני האתר, לשכפל אותם, להטמיע אותם (embed) באתרים אחרים, להציג אותם (לרבות לא באמצעות פעולת מסגור (framing), ליצור אתרי מראה ,(mirroring) למכור, לפרסם, לשדר, לשווק, להעניק רישיון שימוש, להשכיר, להשאיל או להפיץ את תכני האתר בכל דרך שהיא.
 • אין לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת או לעשות כל פעולה במטרה לחשוף את קבצי המקור של תוכנת האתר.
 • אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, במוצרים, התמונות המוצרים וברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי אין ליצור מסד נתונים על ידי הורדה ואחסון שיטתי של כל או חלק מתכני האתר ואין להעביר נתונים כלשהם ש”הופקו” מהאתר.
 • אין לקשר לתוכן באתר המציג אותו במנותק מדף האינטרנט שבו התוכן נמצא. בקישור לדפי אינטרנט של האתר, אין להסתיר, לחסום, לשבש או למחוק כל מידע מדפי האינטרנט של האתר, כפי שהם במקורם.
 • אין לגשת לאתר או לתכנים הכלולים בו במטרה לפתח או ליצור או לסייע ליצור שירותים דומים או מתחרים באתר, לרבות באמצעות איסוף פרטים ומידע מתוך האתר.
 • אין להשתמש באתר למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע(scraping), פעולות פצחנות (hacking), פריצת מערכות האבטחה של האתר וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותו, הפרעה, שיבוש או הפסקת פעולת האתר, עקיפת מנגנוני הגנה של האתר, ביצוע מניפולציות בפעילות האתר, גישה שיטתית למחשבי האתר באמצעות כלי תוכנה אוטומטיים כדוגמת’bots’  ו – ‘crawlers’-וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של האתר שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות.
 • אין להשתמש באתר לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, או שימושים המפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלוונטי, לרבות חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, הגנת פרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומר מחשב, הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות, זכות הפרסום, לשון הרע, הטרדה ופרסומי תועבה.
 • אין לקשר לאתר מאתרים בלתי חוקיים, לרבות אתרי הימורים, פורנוגרפיה ואתרי שנאה.

 

מבלי לגרוע מכל סעד העומד לחברה על פי תנאי שימוש אלו או הדין, המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מהפרת מגבלות השימוש המפורטות לעיל.

 

רכישה באתר

 

החברה מציעה מוצרים לרכישה באתר לצריכה פרטית ואישית בלבד ואין לבצע באמצעות האתר רכישה סיטונאית ו/או כזו המיועדת למכירה חוזרת ו/או כל רכישה שהיא שאינה רכישה לצריכה פרטית בלבד.

 

אמצעי תשלום – בכפוף להוראות תנאי השימוש, רכישה ותשלום באתר תתאפשר באמצעות כרטיס אשראי, PayPal או שובר המתנה בלבד.

 

כל המחירים המוצגים באתר בסמוך לתמונות המוצרים, נקובים בשקלים חדשים (ש”ח) וכוללים מע”מ בשיעורו כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש. מחירים אלו אינם כוללים את דמי משלוח והמחיר המחייב הינו המחיר שנמסר למשתמש בעת השלמת הליך ההזמנה.

 

המחירים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות החברה ו/או מהמחירים בחנויות אחרות של צדדים שלישיים המוכרות את המוצרים.

 

החברה רשאית לערוך באתר מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות בתנאים שתקבע ובכלל זה לקיימם באופן בלעדי רק באתר ולא בחנויות החברה ו/או להיפך והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה רשאית להפסיק כל הנחה, הטבה או מבצע כאמור באופן מידי וללא סייג, לרבות ללא הודעה מוקדמת. ככלל לא יתאפשר כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם צוין במפורש אחרת).

 

תמהיל המוצרים המוצג באתר והמוצע למכירה בו, נתון לשיקול דעתה של החברה, אשר רשאית לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף או להסיר מידות ו/או צבעים וכיוצ”ב והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

החברה רשאית לעדכן, ומעדכנת בפועל, מעת לעת, את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההזמנה.

 

חיוב המשתמש בגין עלות המוצרים והמשלוח בהתאם להזמנתו ייעשה בכפוף ולאחר קבלת כל האישורים הנדרשים בהתאם לאמצעי התשלום בו עשה שימוש המשתמש לשם ההזמנה (למשל, קבלת אישור מצד חברות האשראי על ביצוע החיוב) ולא תישמע כל טענה מצד המשתמש לעניין זה ולכל הנובע ממנו (למשל, במקרה של ביטול ההזמנה בשל כשל תשלום).

 

 

אופן ביצוע הרכישה

 

האתר מאפשר לבצע רכישה על ידי פתיחת חשבון אישי בלחיצה על “פתיחת חשבון” ומילוי הפרטים הנדרשים או כמשתמש “מזדמן“.

ביצוע רכישה באתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 1. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. ככל שאין המשתמש בגיר (בן 18 ומעלה) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
 2. המשתמש הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
 3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה או לחלופין המשתמש הוא מחזיק כדין של שובר מתנה.

מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל כרטיסי אשראי מסוגים שונים.

 1. המוצר/ים המבוקשים נמצאים במלאי.
 2. המשתמש ימסור את הפרטים הנדרשים לביצוע רכישה כמפורט להלן: שם מלא, מספר טלפון, כתובת למשלוח, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום (אשר במסגרתם תידרש גם מסירת מספר תעודת הזהות של מבצע התשלום). מובהר כי עם מסירת כתובת דואר אלקטרוני, המשתמש מאשר משלוח וקבלת הודעות על ידי החברה, לרבות בקשר עם ביצוע הרכישה.

 

 1. המשתמש ימסור את פרטיו כאמור בסעיף 5 לעיל ולאחר מכן יאשר את ביצוע הרכישה (“ההזמנה“). עם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני לאישור ההזמנה, בהתאם לפרטים שמסר המשתמש.

 

ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או חסרים, החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה ומובהר כי היא איננה אחראית על תקלות כלשהן העלולות לנבוע מכך. באחריות המשתמש לוודא כי כל הפרטים שהוזנו על ידו הינם נכונים, מלאים, עדכנים ומדויקים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין או שימוש באמצעי תשלום בניגוד לדין ו/או הסכם עלולים להוות עבירה פלילית ולגרור צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה בשל כך. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

 

במקרה שבו לאחר אישור ההזמנה על ידי החברה וחברת האשראי, התברר כי המוצר/ים אזלו, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע הרכישה, תודיע על כך החברה ללקוח תוך יום עסקים אחד ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי או ביטול העסקה ללא חיוב. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר/ים, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג’, וזאת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לחברה ו/או תבטל את החיוב ככל ובוצע.

אספקה ותנאים נוספים

זמן הטיפול בהזמנה הינו 2-4 ימי עסקים. במועדים מיוחדים כמו חיסול מלאי, מכירות סוף עונה או חגים, זמני הטיפול עשויים להתארך עד 5 ימי עסקים.

אספקת ההזמנה תתבצע באמצעות שליח עד הבית לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. שינוי כתובת לאחר ביצוע ההזמנה עלול לגרום לעיכוב באספקת ההזמנה.

השילוח יתבצע באמצעות חברת שליחויות שתבחר על ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. תנאי ההתקשרות או הוראות התקנון של חברת השליחויות יחולו על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייבו את המשתמש.

מועד אספקת המוצרים הינו עד 4 ימי עסקים ממועד ההזמנה (לא כולל את יום ההזמנה, שישי-שבת, חגים ומועדים מיוחדים או במקרה של מכירה מוקדמת) ובכפוף למועדים כפי שיקבעו, מעת לעת, על ידי חברת המשלוחים. יובהר כי מניין הימים לצורך משלוח ההזמנה יחל רק לאחר השלמת הטיפול בהזמנה ואישור העסקה על ידי החברה.

עלות המשלוח ברכישה עד 299 ₪ תהא 25 ₪ (כולל מע”מ) למשלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה באתר ולפני ביצוע התשלום בפועל. סכום דמי המשלוח ייגבה בעת ביצוע ההזמנה והינו בנוסף למחיר המוצר.

ברכישת מוצרים ב-300 ₪ ומעלה המשלוח חינם רק במעמד הרכישה הראשונה. למען הסר ספק, בהחלפה או החזרה ישולמו דמי משלוח בהתאם לתנאי התקנון והדין.

התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בטרם הועברה ההזמנה לחברת המשלוחים או במקרה בו יהיה זכאי המשתמש להחזר כספי מלא כולל דמי משלוח בכפוף למדיניות ביטול עסקה בכתובת https://almaola.com/cancel-order-page/.

החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב ו/או אי אספקה שיגרמו ללקוח ככל שלא ניתן יהיה ליצור קשר עם הלקוח באמצעות פרטי ההתקשרות שמסר תוך זמן סביר או במידה ולא ניתן לבצע את השליחות עקב פגם בהזנת/קליטת פרטי הלקוח. מובהר כי במקרה כאמור לא יוחזרו ללקוח דמי המשלוח בגין ההזמנה.

במקרה בו הלקוח ביקש מהחברה או מהשליח להשאיר את ההזמנה במקום מסוים, ולא קיבל אותה לידיו, מכל סיבה שהיא, יעשה כן על אחריותו המלאה והבלעדית ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנוגע לאמור, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבה, אובדן או כל נזק שהוא.

החברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה ו/או לאי עמידה בהתחייבות אחרת שלה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, סגרים, תקלות, הצפות, חסימות כבישים וכיוצ”ב.

במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש, תנקוט החברה במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד ההזמנה.

החלפה או החזרה של מוצרים

החזרה או החלפת מוצר/ים שנרכשו באתר תתאפשר בכפוף להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (“החוק“) ובכפוף לכתוב בתקנון זה להלן.

החזרה או החלפת מוצר/ים הנרכשים באתר תתאפשר עד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה (כולל שישי, שבת וערבי חג), בתנאי שהמוצרים הוחזרו כשהם במצב תקין, לא נעשה בהם שימוש, כל התוויות מחוברות ולא הוסרה המדבקה ההיגיינית ובהצגת חשבונית/ שובר החלפה מקורי (“הוכחת קניה“) בלבד. למען הסר ספק יובהר כי האמור לא חל ביחס למוצרים שלא נמכרו על ידי החברה ללקוח באמצעות האתר.

 

החזרה או החלפה של מוצר/ים תתאפשר בהגעה לחנות “אלמה אולה” בבית חירות – מתחם עסקים 1;

או על ידי משלוח בדואר רשום לכתובת: “אלמה אולה” – כפר ויתקין , 402000 , ת.ד 588 בצרוף הוכחת קניה וטופס החזרות/החלפות שנשלח עם ההזמנה כשהוא מלא בהתאם להנחיות החברה על גבי הטופס. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למוצר/ים או לאובדן מוצר/ים באמצעות שליחתם בדואר רשום וכי המשך הטיפול בהזמנה שהוחזרה כפוף לזמני הטיפול והמשלוח של דואר ישראל, ואין ולא תהיה לחברה כל שליטה או אחריות, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ענין זה;

או עם שליח בצרוף הוכחת קניה וטופס החזרות/החלפות שנשלח עם ההזמנה כשהוא מלא בהתאם להנחיות החברה על גבי הטופס. ככל שההזמנה תוחזר עם שליח, באחריות המשתמש לשלוח הודעה על כך לכתובת: info@almaola.com עם מספר ההזמנה ופירוט הסיבה להחזרה/החלפה.

בהזמנה בסך של 300 ₪ ומעלה החברה תישא בעלות המשלוח הקשורה בהחלפת המוצרים בפעם הראשונה בלבד; בכל מקרה אחר הלקוח יישא בעלות המשלוח שהינה 40 ₪ (כולל מע”מ).

זמני הטיפול בבקשת ההחלפה/החזרה הינם עד 4 ימי עסקים מקבלת ההזמנה חזרה מהלקוח במחסני החברה.

החזר כספי יתאפשר רק לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה בלבד.

לא יתאפשרו החזרות/החלפות של מוצר שיוצר ו/או הותאם במיוחד ללקוח.

החזרות והחלפות בעסקת רכישה בה חל מבצע או הטבה, כפופות לתקנון המבצע/הטבה הרלוונטי כפי שיפורסם על ידי החברה והכל בכפוף לדין.

 

ככל שחלפו 14 ימים ממועד ההזמנה והלקוח מעוניין בהחזרה או החלפה, אלו יתבצעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. לכל שאלה נוספת יש לפנות לשירות הלקוחות בכתובת: info@almaola.com.

במקרה בו הלקוח מעוניין בביטול עסקה, הביטול יתבצע בהתאם לתנאי מדיניות ביטול עסקה  של החברה בכתובת https://almaola.com/cancel-order-page/ ובהתאם לחוק.

זיכוי למימוש חוזר באתר

ככל שלקוח ביקש לבטל עסקה ולא זכאי להחזר כספי בהתאם לתנאי התקנון או על פי עילה אחרת בדין או אם הלקוח לא מעוניין בהחזר כספי, והחברה בחרה לתת ללקוח שובר זיכוי בשל ביטול העסקה, שובר הזיכוי ישלח לכתובת  המייל שמסר הלקוח במעמד הרכישה ויהיה תקף לשנתיים ממועד מסירתו ללקוח באמצעות כתובת המייל כאמור.

שובר מתנה

בכפוף ליתר הוראות תנאי השימוש, לקוח רשאי, לרכוש שובר מתנה באתר, אשר יקנה למחזיק בו אפשרות לרכוש באמצעותו מוצרים (“שובר המתנה“). למען הסר ספק, השימוש ו/או הרכישה של ו/או באמצעות שובר המתנה ו/או ביטול רכישת שובר המתנה, הינם בהתאם ובכפוף ליתר הוראות תנאי השימוש.

 

 

שובר המתנה שיוזמן באתר יישלח ללקוח באמצעות כתובת דואר אלקטרוני שמסר הלקוח לחברה בעת ביצוע ההזמנה.

 

תוקפו של שובר המתנה הינו לתקופה של שנתיים מיום מסירתו ללקוח לכתובת דואר אלקטרוני שנמסרה על ידו בעת מילוי פרטיו באתר.

 

שובר המתנה הינו ללא תנאים מגבילים, למעט על פי דין ובכפוף למגבלות הקיימות בתנאי השימוש.

 

כל המחזיק בשובר המתנה, גם אם אינו הלקוח אשר רכש את שובר המתנה, מקבל על עצמו את הוראות תנאי השימוש ומתחייב לפעול לפיהם.

 

סכום שובר המתנה במועד הנפקתו ללקוח יהא הסכום ששילם הלקוח בפועל בגין שובר המתנה (לא כולל דמי משלוח), כפי שהוא מופיע בחשבונית הקניה. בשובר המתנה לא ניתן לעשות שימוש מעבר ליתרת הסכום שנותרה בו באותה עת.

 

שובר המתנה לא ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף ו/או זיכוי בגין שימוש חלקי, בכפוף לכל דין.

 

החברה לא תהא אחראית בכל מקרה של אובדן, גניבה, השחתה, ניצול לא מורשה של שובר המתנה בידי אחר ו/או אם לא נוצל במועד.

 

שובר המתנה אינו מהווה כרטיס חיוב כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו – 1986.

 

התכנים באתר

 

האתר מכיל מידע ומספק שירותים הקשורים למוצרים ולפעילותה של החברה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

האתר עשוי גם לכלול מידע משוער ועתידי כמו למשל צפי להגעת מוצרים חדשים.

 

החברה אינה יוצרת כל מצג ו/או נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן האתר ו/או השימוש בו.

 

החברה רשאית לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו ו/או המוצרים המוצעים בו והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מראש. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה, ובכלל זה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות ו/או בעיות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

לתשומת הלב, האתר לרבות המאמרים והכתבות שבו עשוי לכלול מידע בעל אופי פרסומי.

 

קישורים חיצוניים; פרסומות

החברה תהיה רשאית לכלול במסגרת האתר ו/או לאפשר הכללתם של פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים וכן קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. מובהר כי החברה אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר עם פרסומים ו/או קישורים אלה, וכל מידע בקשר עם קישורים אלה הכלול באתר באופן כלשהו ו/או הנובע מהם, כפוף להוראות השימוש ו/או התקנון ו/או מדיניות פרטיות או אחרת המוצגים בהם. החברה לא תישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר ו/או כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים ו/או לאתרים עצמם ורשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בתוכנו ו/או בעיצובו ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו ו/או במוצרים המופיעים בו מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק, סימני מסחר, עיצובים תעשייתיים, אלגוריתמים, תמונות, טקסטים, סרטונים, קבצים גרפיים, קטעי אודיו, קטעי וידאו וכל תוכן אחר, שיטות, פטנטים, סודות מסחריים, בסיסי נתונים וזכויות קניין אחרות בין שאלו נרשמו ובין שלא נרשמו (“החומר המוגן“), הינם רכושה הבלעדי של החברה (או של צדדים שלישיים אחרים כמו שותפים עסקיים שאישרו לחברה להשתמש בהם) ואין לעשות בהם כל שימוש בין באופן עצמאי ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, ללא אישור מראש מפורש ובכתב מהחברה. מובהר כי אין בפרסום ו/או הכללת חומר באתר ו/או בשימוש המשתמש באתר בכדי להעניק למשתמש כל זכות שהיא בחומר המוגן.

החברה תהא רשאית להשתמש בתוכן שמשתמש העלה לאתר, לכל מטרה שהיא, ו/או לרשתות החברתיות וכולל מוצרים ו/או אזכור שם החברה ו/או תיוגים של החברה, מבלי למסור על כך הודעה למשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין שימוש כאמור. משתמש שאינו מעוניין בשימוש כאמור מוזמן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בבקשה להימנע מכך.

 

הגבלת אחריות

השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש בלבד. האתר והתכנים בו מוצעים למשתמש כמו שהם ובכפוף לזמינותם (“AS IS” ו-“AS AVAIABLE”). החברה עושה מאמץ כדי לספק למשתמש שירות מצוין. החברה פועלת כדי להבטיח שהתוכן המוצג באתר יהיה שלם ומדויק, עם זאת ייתכן ויופיעו בו אי דיוקים או שגיאות בתום לב. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה, תכונות ומפרט המוצרים כפי שמוצגים באתר לבין המוצרים שיתקבלו בפועל, שמקורם בגורמים שאינם בשליטת החברה. מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יישאו באחריות כלשהי בקשר לאי דיוקים או הבדלים כאמור; כשל ו/או תקלה ו/או פגם בהפעלת האתר ו/או השימוש בו ו/או בשירותי רשת האינטרנט ו/או התקשורת וכיו”ב; וכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, ו/או הפסד ו/או חסרון כיס או כל נזק אחר שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות המשתמש, מצפייה באתר ו/או ביצוע עסקת רכישה באתר ו/או כל שימוש או אי שימוש אחרים, לרבות על פי תנאי שימוש אלו, תהא עילת התביעה אשר תהא. החברה אינה אחראית לכל נזק ,לרבות בשל וירוסים ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שייגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר. בכל מקרה, לא תהיה החברה אחראית והחברה לא תישא בכל אחריות אשר העלות, ההוצאה או התשלום הכרוכים בה עולים על ערך המוצר שנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית להפסיק את הפעילות באתר בכל עת (באופן מלא או חלקי), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא סייג, ובכלל זה, מבלי שתהיה מחויבת למתן הודעה למשתמש בדבר הפסקת הפעילות.

 

מדיניות פרטיות; אבטחת מידע

 

פרטיות המשתמש חשובה לנו. מדיניות הפרטיות של החברה ביחס לאתר זה מפורטת בדף “מדיניות פרטיות” באתר בכתובת https://almaola.com/privacypolicy/ (“מדיניות הפרטיות“) ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. בשימוש באתר מסכים המשתמש גם לתוכן מדיניות הפרטיות. מדיניות הפרטיות תחול על פרטים אישיים הנמסרים על ידי המשתמש לצורך פתיחת חשבון אישי, הצטרפות למועדון לקוחות או דיוור ישיר. כל מידע אחר הנאסף על ידי החברה ו/או אשר הגיע לידה ביחס למשתמש שאינו מידע אישי שהוזן על ידי המשתמש או מידע אחר כמפורט במדיניות הפרטיות, וכן כל מסר, חומר או תוכן שנשלח או הועלה לאתר לרבות נתונים, שאלות, תגובות, הצעות, המלצות וכיו”ב, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם.

 

שונות

 

הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחותך, המשתמש, בלבד.

 

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון להוראות אחרות כלשהן לגבי ו/או בקשר עם האתר, תגברנה הוראות תקנון זה.

 

החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה כאמור, באתר.

 

הדין החל על ובקשר לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו”ל). סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

 

היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

 

לכל שאלה, הבהרה או קבלת מידע יש לפנות לשירות הלקוחות בכתובת: info@almaola.com.

 

בחרי מידה
This Product Isn't Available In This Moment
דילוג לתוכן